TOM Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve TCMB tarafından faaliyet izni verilmiş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (TOM PAY) tarafından hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz; 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve işlenmesi, TOM PAY için büyük önem ve hassasiyet içermesinin yanı sıra bir yükümlülük de olduğundan, verileriniz TOM PAY tarafından Anayasa, Kanun ve General Data Protection Regulation (GDPR) çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusu’na”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile“Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip “Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

TOM PAY’in Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup TOM PAY siz değerli müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz TOM PAY tarafından; tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, TOM PAY’e yapacağınız bildirimler, web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz aracılığıyla, çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve /veya iş ortaklarımız aracılığıyla, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden TOM PAY ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla, KPS, SMS, e-posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

TOM Pay Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Verileri: Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası/numaraları, cinsiyet bilgisi ve kimlik belgeleri üzerinde yer alan diğer bilgiler, kimlik doğrulama tarihi, kimlik doğrulama durumu, kimlik tipi, uyruk, müşteri numarası, İletişim Verileri: Cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, elektronik posta doğrulama durumu, Finans Verisi: Banka adı, hesap numarası, IBAN numarası, bakiye bilgisi, gelir bilgisi, kart tipi, İşlem Güvenliği Verisi: Kullanıcı adı ve şifresi, cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri, IP adresi ve Log kayıtları, Mesleki Deneyim Verisi: Çalışma durumu, iş ve meslek bilgisi, Müşteri İşlem Verisi: İşlem sahibi bilgisi, işlem numarası, işlemin oluşturulma tarihi, işleme alınma tarihi, ödeme tarihi, işlem tutarı, işlem tipi, fatura kurumu, işlem tarihi, yükleme tarihi, hesap açılma tarihi, sadakat programı üyelik durumu, harcama sektör bilgisi, işlem adedi, işlem bilgisi, müşteri aktiflik durumu, kullanılan ürün tipi bilgisi, Hukuki İşlem Verisi: Uyuşmazlık halinde; uyuşmazlığa ilişkin bilgi ve belgeler, dava dosya bilgileri, Pazarlama Verisi: Alışveriş geçmişi, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, kampanya katılım durumu, Görsel İşitsel Kayıt Verisi: Çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, fotoğraf, kimlik belgesi ön ve arka yüz görüntüsü, özçekim video kaydı, Modelleme Verisi: Cihaz ile ilgili model, işlemci bilgisi, ekran boyutu ve çözünürlüğü, pil yüzdesi, işletim sistemi, bellek kullanımı, teknik bilgiler, cihazda bulunan uygulamaların listesi, konum bilgisi, bağlı olduğu wifi bilgisi, konumunda bulunan diğer wifi bilgileri, bağlı oluğu bluetooth cihazlarının isimleri, kullanılan gsm operator bilgileri, bağlı olunan baz istasyonu bilgisi, kullanıcının o anda ne yaptığı (koşu, bisiklete binme, durma, araç kullanma) bilgisi, şarja bağlama ve şarjdan çıkartma bilgisi, kulaklık kullanım bilgisi, cihazın bluetooth -aktive-deactive edildiği- bilgisi, telefonun sesinin kapatılması-açılması bilgisi, uçak moduna alma - kapatma bilgisi, kullanıcının roaming de olup olmadığı bilgisi verileriniz işlenmektedir.

Kanunda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a) hukuki sebebiyle, Müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, mesleki deneyim, müşteri işlem, hizmet ve faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, yasal ve idari tedbirlere uyulması ile sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, mesleki deneyim, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt, hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik verileriniz, hesap açılış taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla iletişim, gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi amacıyla hukuki işlem, müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlem güvenliği, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt, sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması ve raporlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla işlem güvenliği verileriniz işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) hukuki sebebiyle, sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dâhil olmak üzere tüm aşamaları ve hizmetlerimizin sunulması ile yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, mesleki deneyim, müşteri işlem, görsel işitsel kayıt; sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, mesleki deneyim; gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi amacıyla kimlik, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem; meydana gelebilecek diğer tüm operasyonel faaliyetlerin icrası, müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takip edilmesi ve müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem; finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takip edilmesi amacıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem; müşteri hesaplarına para girişlerinin yapılması, müşteri hesaplarından para çıkışı yapılması amacıyla kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem; sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması ve raporlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla işlem güvenliği; müşteri hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, müşteri hesap/işlem seviyesinin yükseltilmesi amacıyla mesleki deneyim; sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile iş süreçlerinin yürütülmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi amacıyla müşteri işlem; müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması amacıyla müşteri işlem, görsel işitsel kayıt; temsilci, sağlayıcı ve/veya sair iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi süreçlerinin icrası ve temsilci, sağlayıcı ve/veya sair iş ortaklarının erişim yetkilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla müşteri işlem; hizmet ve faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla görsel işitsel kayıt verileriniz işlenmektedir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-ç) hukuki sebebiyle, hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması ile hizmet ve faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, mesleki deneyim, müşteri işlem; sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takip edilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile meydana gelebilecek diğer tüm operasyonel faaliyetlerin icrası amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem; müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takip edilmesi, gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt; müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi amacıyla kimlik, işlem güvenliği, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik; ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt; sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dâhil olmak üzere tüm aşamaları kapsamında iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem; yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla finans, işlem güvenliği, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt; verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlem güvenliği; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi amacıyla hukuki işlem, görsel işitsel kayıt; sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması ve raporlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla işlem güvenliği verileriniz işlenmektedir.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebebiyle, hizmet ve faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla kimlik, iletişim, görsel işitsel kayıt; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla kimlik, iletişim; sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması, Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması, sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması ve raporlamaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlem güvenliği; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi, temsilci, sağlayıcı ve/veya sair iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi süreçlerinin icrası amaçlarıyla pazarlama; müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlem güvenliği, görsel işitsel kayıt verileriniz işlenmektedir.

Açık rıza (KVKK md. 5/1) hukuki sebebiyle, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerle ilgili pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin tarafınıza iletilebilmesi, modelleme, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti yapılması çalışmalarında kullanılması, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, pazarlama; SMS üzerinden /pazarlama mesajı gönderilmesi, sosyal medya üzerinden müşterilerle iletişime geçilmesi, e-posta üzerinden pazarlama mesajı gönderilmesi amaçlarıyla kimlik ve iletişim verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

TOM PAY nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz; Kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, mesleki deneyim, gelir bilgisi, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanunda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a) hukuki sebebiyle Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve kanunen kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurum ve kuruluşlara otoritelere, denetçilere, denetleyici ve düzenleyici kurumlara aktarılabilir.

Kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel işitsel kayıtlar, pazarlama verileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşterilerin talep ve şikâyetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, talep/şikâyetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşterilerin talep ve şikâyetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) hukuki sebebiyle şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hukuk, vergi vb. alanlarda hizmet, destek ve danışmanlık alınan üçüncü taraflarla, satış, pazarlama, hedefleme faaliyetleri ve sair alanlarda destek veren üçüncü taraflara, hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız; program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, temsilciler, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar/kişiler ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara/kişilere aktarılabilir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-ç) hukuki sebebiyle; kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, mesleki deneyim, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve kanunen kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurum ve kuruluşlara otoritelere, denetçilere, denetleyici ve düzenleyici kurumlara; kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt, pazarlama verileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşterilerin talep ve şikâyetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, talep/şikâyetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşterilerin talep ve şikâyetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hukuk, vergi vb. alanlarda hizmet, destek ve danışmanlık alınan üçüncü taraflarla, satış, pazarlama, hedefleme faaliyetleri ve sair alanlarda destek veren üçüncü taraflara, Hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız; program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar/kişiler ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara/kişilere aktarılabilir.

Açık rıza (KVKK md. 5/1) hukuki sebebiyle; kimlik bilgileriniz (isim, soyisim) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi), reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi'ne; kimlik, iletişim, müşteri tanıma, finans, müşteri işlem, mesleki deneyim, hukuki işlem, görsel işitsel kayıt, modelleme verileriniz Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, modelleme, raporlama, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmet önerebilmek için kredi değerlendirmesi yapılması, kredi değerlendirmesi yapabilmek için kimlik ve iletişim bilgileri aracılığı ile risk merkezi/kredi kayıt bürosu sorgulaması yapılması amaçlarıyla TOM Finansman A.Ş., grup şirketlerine, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, temsilcilerimize; modelleme verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, modelleme, raporlama, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Türkiye’de yerleşik olup altyapısı Kanada’da bulunan modelleme şirketine aktarılabilir. TOM PAY kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması durumunda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. TOM PAY, bu tür üçüncü tarafların aktarılan kişisel verileri korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Saklanması ve İmhası

TOM PAY kişisel verilerinize yetkisiz kişilerin erişmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. TOM PAY tarafından işlenen kişisel verilerinizin bulunduğu arşive ve/veya sunuculara ve/veya diğer sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası halinde, TOM PAY ilgili kişileri ve Kişisel Veri Koruma Kurulunu söz konusu ihlalden haberdar olduktan sonra 72 saat içinde bilgilendirecektir.

Kişisel verileriniz imzalamış olduğunuz sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır. TOM PAY ile aranızda bir sözleşme ilişkisi bulunmayan hallerde ise kişisel verileriniz işleme amacının gerektirdiği makul süre için saklanacaktır. İlgili işleme süreci kapsamında kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin olarak yasal düzenlemelerle öngörülen saklama sürelerinin bulunması halinde, söz konusu süreler boyunca verileriniz silinemeyecektir.

Yukarıda belirtilen sürelerin sona ermesi, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi halinde veya ilgili kişinin silme taleplerinin olumlu sonuçlanması durumunda, kişisel verileriniz TOM PAY Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

TOM PAY’e başvurarak sizinle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ile Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi; Aşağıda yazılı TOM PAY adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TOM PAY’e bildirilmiş ve TOM PAY sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla info@tompay.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda; Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız, T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası, T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz ve kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz, Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız ile Talep konusu mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir. Başvurularınız TOM PAY tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın TOM PAY’e ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun TOM PAY’e ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Ticaret Sicil No: 289098-5  Mersis No: 0850065488900001

Ticaret Unvanı: Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres: Burhaniye Mah. Nagehan Sok. B Blok No:4B İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.tompay.com.tr

KEP adresi: tompay@hs03.kep.tr E-Posta : info@tompay.com.tr